loader image

دپارتمان مطالعات راهبردی نوآوری و تجاری سازی

خدمات

 • تدوین راهبرد درابعاد فناورانه، بازاریابی و منابع انسانی
 • آینده پژوهی و تدوین نقشه راه فناوری در حوزه های مختلف صنایع معدنی
 • طراحی اکوسیستم کسب و کار، کارآفرینی و نوآوری
 • رصد فناوری در حوزه صنایع معدنی
 • شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی فناوری های کلیدی
 • مطالعات مدیریت تامین مالی و بازرگانی
 • طراحی راهبردهای توسعه پایدار در سطوح شرکتی و صنعتی
 • طراحی و پیاده سازی مکانیزم های همکاری فناورانه
 • شناسایی و پرورش ایده های نوآورانه با فراهم نمودن زیرساخت ها و ارائه خدمات آزمایشگاهی
 • حل چالش ها و مسائل شرکت ها با استفاده از شبکه خبرگان و متخصصین حوزه معدن و صنایع معدنی
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح های نوآورانه
 • ارزیابی، ارزش یابی و قیمت گذاری فناوری
 • ارائه خدمات تجاری سازی فناوری
 • مشاوره و پیاده سازی مکانیزم های ارتقای ظرفیت نوآوری در شرکت ها
 • برگزاری دوره های آموزشی و رویدادهای نوآوری
 • حمایت از شرکت های نوپا در حوزه معدن و صنایع معدنی